کمیته انضباطی آرا خود را درباره تخلفات سه دیدار از هفته بیست و نهم لیگ برتر صادر کرد