اطلاعی از سفر هیئت طالبان ندارم/قدرت آفرینی ایران در همه عرصه ها