آل سعود در حال ثبت یک فاجعه انسانی بزرگ در تاریخ است