استاندار مرکزی بر ضرورت جذب اعتبارات ملی و تبصره های بودجه تاکید کرد