اطراف ورزشگاه باغشمال تبریز به دلیل حضور رییس جمهوری با ازدحام مواجه شد