ابراهیمی‌ترکمان: ایران برای معرفی اسلام اصیل به چین یاری می‌رساند