«افسانه ابولؤلؤ» کتاب شد/بررسی اعیاد ساختگی نهم ربیع در کنار فتاوای مراجع تقلید