ابزار هنر برای تبیین قیام ۱۵ خرداد مورد استفاده قرار گیرد