نمايشگاه «به رنگ دختران» در دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد