دانشگاه علوم پزشکی تبریز و کمیته امداد توافقنامه همکاری امضا کردند