حافظان قرآن درترویج احکام اسلام نسبت به سایر افراد جامعه مسوولیت بیشتری دارند