ساماندهی قبور شهدای بروجرد نیازمند 11میلیارد ریال اعتبار است