برگزاری کارگروه مقاوم‌سازی دانشگاه‌های شهید بهشتی و هنر