ایران در بخش های مسلمان نشین چین فعالیت فرهنگی می کند