نامه‌نگاری جدید بانک‌ها با بانک مرکزی برای نرخ‌ سود بانکی