بحران درآمد بین خانوارهای ایلامی/ اشتغال پایداری که ایجاد نشد