نشست حل اختلاف برای جلوگیری از شکست کنفرانس ان.پی.تی