رييس جمهوري در فرودگاه تبريز: آذربايجان شرقي و تبريز، سرزمين دلاوران و قهرمانان ايران زمين است/مطالب