بازداشت 7 نفر در رابطه با دزدیِ محله جواهرفروشانِ لندن