آقای روحانی ؛‌ کفه ترازوبه بیم نزدیک‌تر است یا امید؟‎