معاون استاندار خراسان شمالی: مدیران درک درست از سازمانهای مردم نهاد ندارند