طرح هادی در 46 روستای کهگیلویه تا پایان امسال اجرا می شود