امام جمعه قزوین: شناخت جوهره هنر، معبری برای معرفت الهی است