بزرگداشت سردار فرهنگ و هنر در فرهنگ سرای اندیشه برگزار می شود