قانون اصناف باید به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد/برخوردها را سازماندهی و تقویت می‌کنیم