انس با قرآن موجب رشد فکری اخلاقی می شود/ ماه شعبان، ماه کسب فضایل اخلاقی است