بازار مسکن در انتظار دو رفتار متفاوت/ افزایش قیمت مسکن یا از بین رفتن رکود؟