آموزش شورشیان سوری از سوی سیا در مرزهای ترکیه و اردن