برای حمايت از سينما از خطوط قرمز تبليغات تلويزيون هم گذشته‌ایم