اختصاص 30درصد از منابع بانکي به توليد، جوابگوي کدام حوزه توليدي است