واكنش مجری زن استقلالی به جنگ مجیدی و قلعه نویی و برد پرسپولیس