- نتیجه بررسی در خواست افزایش قیمت خودرو هفته آینده اعلام می شود