پروژه های عمرانی زیر ۵۰ درصد پیشرفت به بخش خصوصی واگذار می شوند