نشست «فساد علمی و پژوهشی در دانشگاه» برگزار می‌شود