بان کی مون خواستار رفع موانع امداد رسانی به یمن شد