مسکو: آمریکا به ادامه مذاکرات برای حل بحران سوریه تمایل دارد