۹ آمپول زدم تا به بازی برسم/ بعد ازبازی برگشت پایم را گچ می گیرم!