مهم‌ترين راهبرد وزارت اقتصاد افزايش توان ثروت آفرينی است