تنها قاری بین‌المللی که هدیه‌اش را از مقام معظم رهبری دریافت کرد