کبیر: بازیکنان پتروشیمی کمتر از ما انگیزه دارند/ پیگیر پرونده کوچویی هستیم