نشان دادیم یار اول و دوازدهم نداریم/ به هدف نخست خود رسیدیم