شته چشم سنندجی ها را درآورد/شهرداری:سمپاشی می کنیم