از ۳۰۰ لیزینگ خودرو کشور فقط ۳۷ مرکز دارای مجوز هستند