سروده محمدحسین جعفریان برای شهید افغانستانی مدافع حرم