آزادسازی خرمشهر نمونه بارز وحدت و همدلی مردم و دولت بود