سازمان ملل به دنبال راه‌های حل جدید درباره صلح خاورمیانه