پیشتازی مجدد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان درمسابقات ریاضی دانشجویان کشور