حمل و نقل ایمن یکی از اهداف شهرداری مشهد جابجایی روزانه بیش از یک میلیون نفر توسط ناوگان عمومی