جشنواره روشنا در دانشگاه علامه/ پیوند علم و صنعت پلی برای پیشرفت