ارسال ۷۰۰ اثر به همایش پژوهشهای قرآنی/ تجلیل از آیت الله قرشی